KLIENTOPLYSNINGER

Kravene om klientoplysninger ifølge de advokatetiske regler pkt. 3.3 fremgår nedenfor.

Advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er registreret i og medlem af Advokatsamfundet.

Kontaktoplysninger

Mardahl Advokatanpartsselskab
Overgaden Neden Vandet 19A
DK-1414 København K

Tel. +45 39 29 11 00
Fax +45 39 29 13 00

E-mail: info@mardahl.com

CVR nr. 26671957

Forsikring

Mardahl har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.
Ansvarsforsikring dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Mardahl Advokataktieselskab ansvarsforsikring og garanti er tegnet i Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Lovvalg & Værneting

Eventuelle tvister om vores rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.

Offentlig & Forsikringsdækket Retshjælp

Når vi påtager os en opgave for en klient, undersøger vi i hvilket omfang, der kan opnås offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp ifølge gældende lov eller forsikring tegnet af klienten.

Hvis salær skal udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller forsikringsselskab, vil klienten blive orienteret om principperne for fastsættelse af vederlaget mv. og om de mulige konsekvenser for klienten.

Klientmidler

Klientmidler forvaltes efter gældende regler herom. I overensstemmelse hermed indsættes klientmidler på klientkonto og tilskrevne renter tilfalder klienten. Klientmidler er beskyttet under Lov om indskyder- og investorgarantiordning, men beskyttelsen er med virkning fra 1. juni 2015 generelt beløbsbegrænset til EUR 100.000 pr. klient pr. pengeinstitut. Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i pengeinstituttet, selvom pengene står på forskellige konti, herunder både klientbankkonti og egne konti.  Vi hæfter ikke for tab af klientmidler, som følge af insolvensbehandling af det pengeinstitut, hvori midlerne er indsat.

 

De Advokatetiske Regler

Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik.

Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik.

Advokatnævnet påser overholdelsen af god advokatskik og kan pålægges sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

God advokatskik er en adfærdsnorm, som bl.a. rummer reglerne om:

Tavshedspligt:
Pålægger advokater og deres medarbejdere fortrolighed i forhold til oplysninger modtaget gennem deres arbejde.

Interessekonflikter:
Situationer, hvor advokaten ikke kan rådgive en klient uden at komme i konflikt med andre interesser.


Advokatsamfundets hjemmeside kan man læse mere om de advokatetiske regler og Advokatrådet.

Advokatnævnets hjemmeside kan man læse mere om god advokatskik og klageadgang mv.

Forebyggende Foranstaltninger mod Hvidvask

Vi er desuden underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Loven forpligter os til at indsamle og opbevare klienters identitets-oplysninger i fem år.

Derfor skal klienter oplyse navn, adresse, og CPR- eller CVR-nr. ved oprettelsen af en sag og i fornødent omfang vise dokumentation herfor.

For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme forpligter desuden os til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

I den forbindelse kan vi også være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.